โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
กิจกรรมโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
« เมื่อ มกราคม 31, 2014, 09:48:54 AM โดย admin »


กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
8 สิงหาคม 2557
ลงแขกดำนา ร่วมกับชุมชน
ณ แปลงนาโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
8 สิงหาคม 2557
วัดบ้านสว่างหนองเสือ
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
  29 กรกฎาคม 2557
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
10 มกราคม 2557
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
กีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
 6 มกราคม 2557
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
งานถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2556
4 ธันวาคม 2556
ณ วัดบ้านสว่าง หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
   

« แก้ไข สิงหาคม 20, 2014, 09:12:08 AM อ่าน 20395 ครั้ง »


การจัดนิทรรศการ “มหกรรมอาหารกลางวัน” โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
« เมื่อ กันยายน 18, 2014, 01:35:22 PM โดย admin »

การจัดนิทรรศการ “มหกรรมอาหารกลางวัน”
การประกวดโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และ
การจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ครั้งที่  1   ปี 2557  ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 25-26  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2557

 สามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ตาม Link นี้ครับ

 

« แก้ไข กันยายน 18, 2014, 02:27:55 PM อ่าน 12887 ครั้ง »


เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
« เมื่อ ธันวาคม 19, 2013, 08:19:07 AM โดย admin »

เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน


1.หลักการและเหตุผล
                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มีจุดม่งหมายที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี เก่ง มีปัญญามีสุขภาพที่แข็งแรง ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายดังกล่าวนักเรียนจะต้องมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน มีคุณค่าทางโภชนาการ    อันจะส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
    โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือส่วนมากนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สนใจเกี่ยวกับอาหารที่มีคุณค่ามากนัก  นักเรียนบางคนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน  หรือรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
        เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย  สมองให้ดีขึ้น และลดภาวะทุพโภชนาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาหารให้เพียงพอ
2.2 เพื่อลดภาวะทุโภชนาการที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2.4 เพื่อปลูกสร้างลักษณะที่ดีในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ถูกสุขบัญญัติ ถูกหลักควรปฏิบัติหลังรับประทาน
2.5 เพื่อเพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

สำนักงานโครงการอาหารกลางวัน
                                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารรูปแบบประกอบคำของบประมาณ

« แก้ไข ธันวาคม 19, 2013, 08:29:41 AM อ่าน 21859 ครั้ง »


โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
« เมื่อ ธันวาคม 19, 2013, 08:06:41 AM โดย admin »

โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ปีงบประมาณ 2557


โครงการเงินหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน คือเงินดอกผลของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดสรรให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับสร้างผลผลิต รายได้ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวันอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถบริหารจัดการ จัดตั้ง เป็นกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ในที่สุด
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา มีกรอบแนวคิดว่า โครงการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันเป็นเงินจัดสรรให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สร้างผลผลิตและรายได้ เพื่อนำไปสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน โดยรับดำเนินการตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นมา
คู่มือการดำเนินงานโครงการ เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน ให้มีความมั่นใจ ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของกระทรวงการคลังกำหนด จึงจะส่งผลต่อการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทำงาน จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน       การจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

 

สำนักงานโครงการอาหารกลางวัน
                                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗


เอกสารรูปแบบประกอบคำของบประมาณ

« แก้ไข มกราคม 06, 2014, 02:05:18 PM อ่าน 22138 ครั้ง »
ผู้อำนวยการ


 

ติดต่อและส่งข้อความถึงเรา

 

ที่อยู่

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
148 ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
Call center:
084-5441929
Contact by mail:
Contact by msn:

 
ข้อความที่ต้องการส่งถึง
ชื่อ  ∗
อีเมลล์สำหรับรับข้อมูลข่าวสาร  ∗
โทรศัพท์  ∗
ข้อความที่ต้องการส่งถึง
ใครคือ Supervisor ของ สพฐ. ให้ตอบ>เอ็กซ์แมน


โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3 กระทู้ ใน 3 หัวข้อ โดย 4 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: อาวรณ์ แสงงาม
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

5 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 7. ออนไลน์มากที่สุด: 37 (มีนาคม 28, 2013, 10:24:17 PM)